TR
AR
EN

Hüsn-i Hat

Branşlar

HÜSN-İ HAT

Hüsn-i hat, kelime olarak “güzel yazı” anlamına gelmektedir. Istılah olarak ise İslâm yazısının estetik endişelerle birlikte yazılması anlamını taşır. “Allah güzeldir ve güzelliği sever” meâlindeki kudsî hadis, insanın eşyaya bakış açısının ne olması gerektiğini ortaya koyan güzel bir tesbittir. İnsan hayatında varolan her şeyin güzel olmasına dikkat gösterilmesi, şuurlu insan için geçerli bir hedeftir.

İslâm yazısı başlangıcından itibaren, nesilden nesile büyük bir dikkat ve gayretle geliştirilerek güzel sanatlar seviyesine yükseltilmiştir. Osmanlı, bütün güzel sanatlara olduğu gibi, yazı sanatına da özel bir ilgi göstermiş hattatlar, padişahların özel iltifatlarına nail olmuşlardır. Daha II. Bâyezid zamanında hattat Şeyh Hamdullah (ö. 1520) padişahın da telkini ile Saray hazinesinde bulunan Yâkut yazıları üzerinde çalışarak aklâm-ı sitte'de Osmanlı üslûbunu oluşturmayı başarmıştır. Bilhassa sülüs ve nesih yazı çeşitlerinde güzellik unsurları Osmanlı'nın bu döneminde ortaya konmuştur

Harflerin tenâsübü, yani ideal ölçüsünün bulunması, kalem hâkimiyeti ve harflerin satıra dizilmesindeki kudret ve kuvvet Osmanlı hat mektebinin önemli hususiyetlerindendir. “Kur'an Mekke'de nâzil oldu, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı” sözü bir hakkın tesliminden başka bir şey değildir

Usta-çırak ilişkisi içerisindeki çalışmayla oluşan kuvvetli gelenek, cami, mescid, mezarlıklar ve müzelerdeki sayısız örnek ve malzemenin İstanbul'da bulunması, hâlâ bu kadîm Osmanlı şehrinin, İstanbul'un hat sanatının merkezi olma vasfını devam ettirmektedir.

Hüsn-i Hat

ŞARTNAME

HÜSN-İ HAT ŞARTNAMESİ

 • Hüsn-i Hat yarışması üç kategoride düzenlenecektir.
 • a- Celî Sülüs b- Sülüs- Nesih Kıt’a c- Celî Talik
 • Yarışmaya katılan eserlerde istif ve satır tasarımları özgün olacaktır.
 • Yazılar siyah mürekkeple, açık renk ve âharlı kâğıda, klâsik hat sanatı kâidelerine uygun olarak yazılacaktır. Kâğıtların aşırı ince ve şeffaf olmamasına dikkat edilmelidir.
 • Kalem ağzı genişliği; Celî sülüs için 6- 9 mm. arasında; Sülüs- Nesih kıt’alarda: Sülüs için 2,5- 3,5 mm; Nesih için 1- 1,5 mm arasında olmalıdır. Celî Talik’te ise kalem kalınlığı 6- 8 mm arasında olmalıdır.
 • Tasarım bittikten sonra, yazı bitiminden itibaren kâğıdın dört tarafından en az 7 cm’lik boşluk bırakılacaktır.
 • Yazı üzerine ve etrafına tezyinat yapılmayacak herhangi bir imza atılmayacak, imza yeri veya satırı boş bırakılarak belirtilecektir.
 • Yazı kâğıtları çerçevesiz olarak, herhangi bir malzemeye yapıştırılmadan, iki mukavva arasına konarak, kırılmayacak bir şekilde teslim edilecektir.
 • Celî Sülüs dalında kompozisyon, form ve satır sayısı tamamen serbesttir.
 • Sülüs- Nesih Kıta’da, Sülüs ve Nesih satır sayısı serbest olup, istenilen formda kıt’a düzenlenebilir.
 • Celî Talik metin iki satır halinde yazılmalıdır.
 • Yazı metni olarak aşağıdaki metin seçilecektir. Metin hârici herhangi bir ekleme yapılmayacaktır.YAZILACAK METİNLER

1-Celî Sülüs

Anlamı: “Biz, Kur’ân’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, müminler için şifa ve rahmettir; zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır." (İsra Suresi 17/82)
2- Sülüs Nesih Kıt’a

Anlamı: "(Resûlüm!) Onlara İbrahim’in haberini de naklet. Hani o, babsına ve kavmine: Neye tapıyorsunuz? Demişti. “Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz” diye cevap verdiler. İbrahim: Peki, dedi, yalvardığınızda onlar sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda ya da zarar verebiliyorlar mı? Şöyle cevap verdiler: Hayır, ama biz babalarımızı böyle yapar bulduk. İbrahim dedi ki: İyi ama, ister sizin,ister önceki atalarınızın; neye taptığınızı (biraz olsun) düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır; ancak âlemlerin Rabbi (benim dostumdur); Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O’dur. Beni yediren, içiren O’dur. Hastalandığım zaman bana şifâ veren O’dur. Benim canımı alacak, sonra beni diriltecek O’dur. Ve hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum O’dur. Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat." (Şuara Sûresi 26/ 69- 83).


3-Celî Talik

"Çekilenler kalır Es’ad bu cihân içre hemân
Vakt-i şâdi de gelir mevsim-i mihnet de geçer"
(Şeyh Gâlib)

Hüsn-i Hat

Seçiçi Kurul

 • Ali Toy
 • Cevad Huran
 • Davud Bektaş
 • Fuat Başar
 • Savaş Çevik
 • Süleyman Berk
 • Tahsin Kurt

© 2021 ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ