TR
AR
EN

Hüsn-i Hat

Branşlar

HÜSN-İ HAT

Hüsn-i hat, kelime olarak “güzel yazı” anlamına gelmektedir. Istılah olarak ise İslâm yazısının estetik endişelerle birlikte yazılması anlamını taşır. “Allah güzeldir ve güzelliği sever” meâlindeki kudsî hadis, insanın eşyaya bakış açısının ne olması gerektiğini ortaya koyan güzel bir tesbittir. İnsan hayatında varolan her şeyin güzel olmasına dikkat gösterilmesi, şuurlu insan için geçerli bir hedeftir.

İslâm yazısı başlangıcından itibaren, nesilden nesile büyük bir dikkat ve gayretle geliştirilerek güzel sanatlar seviyesine yükseltilmiştir. Osmanlı, bütün güzel sanatlara olduğu gibi, yazı sanatına da özel bir ilgi göstermiş hattatlar, padişahların özel iltifatlarına nail olmuşlardır. Daha II. Bâyezid zamanında hattat Şeyh Hamdullah (ö. 1520) padişahın da telkini ile Saray hazinesinde bulunan Yâkut yazıları üzerinde çalışarak aklâm-ı sitte'de Osmanlı üslûbunu oluşturmayı başarmıştır. Bilhassa sülüs ve nesih yazı çeşitlerinde güzellik unsurları Osmanlı'nın bu döneminde ortaya konmuştur

Harflerin tenâsübü, yani ideal ölçüsünün bulunması, kalem hâkimiyeti ve harflerin satıra dizilmesindeki kudret ve kuvvet Osmanlı hat mektebinin önemli hususiyetlerindendir. “Kur'an Mekke'de nâzil oldu, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı” sözü bir hakkın tesliminden başka bir şey değildir

Usta-çırak ilişkisi içerisindeki çalışmayla oluşan kuvvetli gelenek, cami, mescid, mezarlıklar ve müzelerdeki sayısız örnek ve malzemenin İstanbul'da bulunması, hâlâ bu kadîm Osmanlı şehrinin, İstanbul'un hat sanatının merkezi olma vasfını devam ettirmektedir.

Hüsn-i Hat

ŞARTNAME

 • Hüsn-i Hat yarışması üç kategoride düzenlenecektir. 1- Celî Sülüs, 2-Sülüs, 3- Talik ve Celî Talik

 • Yarışmaya katılan eserlerde istif ve satır tasarımları özgün olacaktır.

 • Yazılar mürekkeple yazılıp, ebatları en az 35 x 50 cm, en fazla 50 x 70 cm boyutlarında aherli kâğıt üzerine, klâsik hat sanatı kâidelerine uygun olarak yazılacaktır.

 • Kalem ağzı genişliği Sülüs ve Talik yazıda 2-3 mm ; Celî Sülüs ve Celî Talik’te 6-9 mm. arasında olacaktır.

 • Katılımcı belirtilen kâğıt ölçüleri içinde, yazı alanını belirlemekte serbesttir. Kâğıtları dikey veya yatay olarak kullanılabilir.

 • Yazı üzerine ve etrafına tezyinat yapılmayacak herhangi bir imza atılmayacak, imza yeri veya satırı boş bırakılarak belirtilecektir.

 • Yazı kâğıtları çerçevesiz olarak, herhangi bir malzemeye yapıştırılmadan, iki mukavva arasına konarak, kırılmayacak bir şekilde teslim edilecektir..

 • Genel katılım şartlarına ve yukarıdaki şartlara uymayan eserler, imlâ yanlışı olanlar ve zamanında teslim edilmeyen eserler, yarışma dışında tutulacaktır.

 • Yazı metni olarak aşağıdaki iki metinden biri seçilebilecektir:

 • a 1- Celî Sülüs ve Celî Talik

  Anlamı: “Bu, sadıklara doğruluklarının fayda sağladığı gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetler vardır”. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O’ndan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş budur.(Maide 119)

  Anlamı: Herhalde sana bey’at edenler ancak Allah’a bey’at etmektedirler. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdi bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah’a verdiği ahde vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat verecektir.(Fetih 10)

  Sülüs ve Talik

  Anlamı: Yüzlerinizi doğudan yana ve batıdan yana çevirmeniz iyi olmak demek değildir; Lâkin iyi olan, Allah’a ahiret gününe, meleklere, Kitab’a, peygamberlere inanan, O’nun sevgisiyle, yakınlarına, yetimlere, düşkünlere, yolculara, yoksullara ve köleler uğrunda mal veren, namaz kılan, zekât veren ve ahidlerine vefâ gösterenler, zorda, darda ve savaş alanında sabredenlerdir. İşte onlar doğru olanlardır ve sakınanlar ancak onlardır. (Bakara 177)


Hüsn-i Hat

Seçici Kurul

 • Ali Toy

 • Cevad Huran

 • Mehmet Arif Vural

 • Mehmet Memiş

 • Savaş Çevik

 • Süleyman Berk

© 2017 ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ